Classic Car Catalogue

China 1964

Fènghuáng (Phoenix) - discontinued
Dōngfāng hóng (Oriental red)
Hóngqí (Red Flag)
Běijīng  
Shànghǎi - new model in December

 

Fènghuáng
凤凰

           
           

 

 

Dōngfāng hóng
东方红

  4 cyl.
2445 cc
70 hp
 
Sedan BJ 760  

 

 

Hóngqí
红旗

  V8 cyl.
220 hp
limousine CA 72

 

CA 72 limousine with three rows of seats prototype in October.
 

Běijīng
北京

           
           

 

 

Shànghǎi
上海

SH 760 wb: 4-cyl.      
Sedan 2830 mm